Duszpasterze

BOGUSŁAW CHOMA SJ urodził się w 1961 r. w Gdyni jako najstarszy z trojga rodzeństwa. Po maturze w 1981 r wstąpił do nowicjatu ojców Jezuitów w Kaliszu. Po filozofii w Krakowie wyjechał na trzy lata do Rzymu na tzw. „magisterkę”, ucząc religii i prowadząc grupy młodzieżowe w jezuickiej szkole. Po magisterce studiował teologię w Warszawie i Rzymie. W 1992 roku przyjął diakonat a w 1993 r. święcenia kapłańskie z rąk Nuncjusza Apostolskiego w Polsce ks. abp Józefa Kowalczyka. Po studiach w 1994 r. rozpoczął pracę w nowo powstałym liceum a później gimnazjum jezuitów w Gdyni, gdzie pracował jako katecheta, zastępca dyrektora i dyrektor. Po 10 latach w Gdyni w 2004 r. rozpoczął pracę w Szczecinie przy naszej parafii św. Andrzeja Boboli, gdzie uczył w liceum, przygotowywał młodzież do sakramentu Bierzmowania, prowadził duszpasterstwo młodzieżowe, a przez ostanie 6 lat pełnił funkcję proboszcza i przełożonego szczecińskiej wspólnoty jezuitów. Od 2015 r. pracuje w Bydgoszczy pomagając w parafii, przygotowując dzieci do I Komunii Św., młodzież do Bierzmowania i opiekując się wspólnotą Ruch Czystych Serc (RCS). W roku 2022 został Proboszczem i Superiorem w Bydgoszczy i pełni te funkcje do dziś.


ARTUR KOŁODZIEJCZYK SJ – Bydgoszczanin. Po technikum elektronicznym i roku studiów telekomunikacji w tzw. „Oxfordonie”, w roku 1981 rozpoczął formację jezuicką, na którą składały się: nowicjat w Kaliszu, filozofia w Krakowie, praktyka w Centrum Katechetycznym Kerygma i teologia w Warszawie, teologia fundamentalna w Uniwersytecie Gregoriańskim, komunikacja społeczna w Centro Interdisciplinare sulla Comunicazione Sociale i zarządzanie oświatą w ramach International Jesuit Education Leadership Program w Rzymie oraz trzecia probacja w Jastrzębiej Górze. Pracował w Krakowie, Warszawie, Gdyni i Warszawie Falenicy jako wydawca muzyki religijnej i multimediów, wykładowca, trener i organizator szkoleń w zakresie formacji dziennikarzy, edukacji medialnej, public relations, media relations, crisis menagement, informatyki i technologii informacyjnych, katecheta, dusz pasterz akademicki, rekolekcjonista, kierownik duchowy i spowiednik zakonów żeńskich, kapitan jachtowy i formator młodzieży żeglarskiej. W Bydgoszczy troszczy się o Klub Inteligencji Katolickiej (KIK), Diakonię Życia, Rodzinę Radia Maryja, Zespół „Cud Nadziei”, Siostry Klaryski i Szensztackie.


JAROSŁAW KUFFEL SJ, bydgoszczanin, urodzony w 1969 r. Nowicjat Towarzystwa Jezusowego rozpoczął w Gdyni, w roku 1989. Studia filozoficzne w Krakowie, teologiczne w Warszawie i zakresu historii Kościoła w Rzymie. Po święceniach kapłańskich i zakończeniu studiów pracował w Gdyni (w domu rekolekcyjnym – icfd.pl), Gdańsku Wrzeszczu (jako katecheta i duszpasterz młodzieży), w Warszawie (duszpasterz akademicki, wikariusz, archiwista). Po odbytej III Probacji (etap formacji zakonnej) w Jastrzębiej Górze w roku 2016, ponownie posługiwał w Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej w Gdyni, a od sierpnia 2017 roku był przełożonym wspólnoty jezuickiej i proboszczem parafii Świętego Krzyża w Gdańsku Wrzeszczu. Jednocześnie asystent Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego oraz rodzinnej wspólnoty charyzmatyczno-ignacjańskiej EFRAIM RODZINY. Od września 2023 w Bydgoszczy, gdzie przejął obowiązki dyrektora domu rekolekcyjnego OAZA w Suchej na Pomorzu oraz wspiera bydgoską wspólnotę parafialną.


 

JAN NOSZCZAK SJ urodził się w Warszawie w 1956 roku. W 1976 roku, po maturze wstąpił do zakonu jezuitów. Nowicjat odbył w Kaliszu. Studiował w Krakowie, w Warszawie i w Lublinie. W 1983 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako duszpasterz na różnych placówkach zakonnych. Był przełożonym domów w Poznaniu i w Radomiu. Obecnie pracuje w parafii św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy. Pomaga w parafii i jest kapelanem w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym przy ul. św. Floriana 12.
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________

JANUSZ STANISŁAW TERESZCZUK SJ Bydgoszczanin urodzony w 1951 r. Syn Edwarda i Donaty, którzy – gdy był dzieckiem – zamieszkali na terenie dzisiejszej jezuickiej parafii. Wychował się wraz z braćmi przy tutejszym jezuickim kościele, co po maturze w  Technikum Elektronicznym w 1970 r. zaowocowało wstąpieniem do Towarzystwa Jezusowego. Nowicjat odbył w Kaliszu. Studiował filozofię w Krakowie 1972-75 oraz teologię na Wydziale Teologicznym Bobolanum 1976-79 i na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 1980-82. Rok przerwy (1975/76) na tzw. „magisterkę” przeżył (czerwiec`76) w Radomiu. Po święceniach w Warszawie w 1979 roku był przez rok socjuszem magistra nowicjatu w Kaliszu (1979-80). Następnie pracował w Warszawie, oraz w „stanie wojennym” w Gdyni i Szczecinie, by odbyć ostatni etap formacji zakonnej w Piotrkowie Trybunalskim. Po skończonej formacji, dołączył do ekipy Misjonarzy Ludowych, by szybko zostać jej dyrektorem. W latach 90-tych przez kilka lat był ministrem jezuickiego Kolegium Bobolanum w Warszawie przy Rakowieckiej i przełożonym domu oraz proboszczem w Łodzi. Jako misjonarz zamieszkiwał w Radomiu, Łodzi, Warszawie, Poznaniu i Bydgoszczy. Po 13 latach pobytu w Bydgoszczy i zakończeniu pracy na misjach, skierowany został w 2013 r. do Radomia a potem do sanktuarium w Świętej Lipce – na granicy Warmii i Mazur gdzie doczekał jubileuszu 50-lecia życia w zakonie. Po 10 latach – w 2023 roku – wrócił ponownie w swoje rodzinne strony jako senior jezuickiej Wspólnoty.