Bractwo Więzienne (PFI)

Opiekunem grupy i asystentem kościelnym Stowarzyszenia jest proboszcz o.Bogusław Choma SJ.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele prowadząc odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. duchowa, terapeutyczna i socjalna pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a w szczególności więźniom, byłym więźniom, ich rodzinom, młodzieży i dzieciom z rodzin patologicznych,
 2. inspirowanie i organizowane działalności ewangelizacyjnej, kulturalnej, naukowej, szkoleniowej, wydawniczej,
 3. współpraca z podmiotami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, które stawiają sobie podobne cele co Stowarzyszenie,
 4. organizacja, szkolenie i rozwój wolontariatu,
 5. ewangelizacja i pomoc w pracy duszpasterskiej w więzieniach zgodnie z nauką Kościoła Rzymsko-Katolickiego poprzez:
  1. katechizację,
  2. przygotowanie więźniów do udziału we Mszy Świętej i przyjęcia sakramentów świętych,
  3. organizowanie rekolekcji, spotkań modlitewnych, kół biblijnych,
  4. prowadzenie bibliotek religijnych i przygotowywanie programów audiowizualnych;
 6. udzielanie pomocy duchowej, materialnej i prawnej więźniom, byłym więźniom i ich rodzinom,
 7. działalność profilaktyczna: ewangelizacyjna, terapeutyczna, kulturalno-oświatowa, wychowawcza, wspierająca
  w zakresie resocjalizacji, leczenia uzależnień, walki z przemocą, wyrównywania szans w: 

  1. zakładach karnych,
  2. domach dla byłych więźniów,
  3. noclegowniach,
  4. domach dziecka    

   Znajdź nas na Facebooku: https://www.facebook.com/samarytania/

   Nasza strona www: https://bractwowiezienne.samarytania.pl oraz strona międzynarodowa PFI: https://pfi.org/contact/